Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki

loga Regionalnego Programu Operacyjnego

Pro­jekt „Cen­trum Nano­elek­tro­niki, Mikro­sys­te­mów i Foto­niki” jest współ­fi­nan­so­wany z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego na lata 2014–2020.

Celem pro­jektu jest roz­bu­dowa poten­cjału badaw­czego Cen­trum Nano­elek­tro­niki, Mikro­sys­te­mów i Foto­niki ITE. Posta­wiony cel zosta­nie zre­ali­zo­wany poprzez zakup zestawu urzą­dzeń dla linii doświad­czal­nej tech­no­lo­gii mikro­sys­te­mów MEMS, Sen­so­rów i Detek­to­rów (ITE Pia­seczno), zestawu urzą­dzeń dla linii doświad­czal­nej mikro­mon­tażu mikro­sys­te­mów, Sen­so­rów i Detek­to­rów (ITE Pia­seczno) oraz zestawu urzą­dzeń do Labo­ra­to­rium (gniazda) Lito­gra­fii Sub­mi­kro­me­tro­wej (ITE War­szawa, Al. Lot­ni­ków); pro­jekt obej­mie rów­nież nie­zbędną adap­ta­cję insta­la­cji tech­no­lo­gicz­nych. Wszyst­kie pro­po­no­wane do zakupu urzą­dze­nia sta­no­wią wypo­sa­ża­nie nie­zbędne dla reali­za­cji prac w zakre­sie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia sen­so­rów, detek­to­rów i mikro­sys­te­mów (MEMS) oraz przy­rzą­dów pół­prze­wod­ni­ko­wych opar­tych o pół­prze­wod­niki szeroko-przerwowe (w tym GaN) dla zasto­so­wań w ener­ge­tyce oraz mikro­fa­lo­wych (komu­ni­ka­cyj­nych i radio­lo­ka­cyj­nych).

Inwe­sty­cja będąc poważ­nym wzmoc­nie­niem poten­cjału infra­struk­tury badaw­czej ITE umoż­liwi roz­sze­rze­nie zakresu prac badaw­czych reali­zo­wa­nych dla potrzeb prze­my­słu kra­jo­wego i zapewni inten­syw­niej­sze uczest­nic­two współ­pra­cu­ją­cych z ITE kra­jo­wych pod­mio­tów gospo­dar­czych w pro­jek­tach finan­so­wa­nych przez pro­gramy ramowe Unii, a także zwięk­szy ich zaan­ga­żo­wa­nie w dzia­łal­ność roz­wo­jową.

Umowa nr RPMA.01.01.00–14-9873/17–00
Cał­ko­wita war­tość pro­jektu: 70 488 628,36 PLN
Dofi­nan­so­wa­nie EFRR ponad 52 105 785,87 PLN.


Skip to content