Zakres studiów

Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej w War­sza­wie pro­wa­dzi 4-letnie stu­dia dok­to­ranc­kie mające za zada­nie kształ­ce­nie kadr nauko­wych w ramach dys­cy­pliny Elek­tro­nika oraz przy­go­to­wa­nie uczest­ni­ków do uzy­ska­nia stop­nia dok­tora nauk tech­nicz­nych w tej dys­cy­pli­nie, w zakre­sie:

  • pro­jek­to­wa­nia i tech­no­lo­gii krze­mo­wych struk­tur mikro­elek­tro­nicz­nych, w tym ukła­dów spe­cja­li­zo­wa­nych i ele­men­tów mikro­me­cha­niki,
  • fizyki i tech­no­lo­gii nisko­wy­mia­ro­wych struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych III-V, w tym ele­men­tów opto­elek­tro­nicz­nych i mikro­elek­tro­nicz­nych ele­men­tów wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści,
  • nano­tech­no­lo­gii w zasto­so­wa­niu do mikro­elek­tro­niki, foto­niki i spin­tro­niki,
  • mier­nic­twa i cha­rak­te­ry­za­cji mate­ria­łów i struk­tur mikro­elek­tro­nicz­nych i opto­elek­tro­nicz­nych.

Skip to content