Hub Innowacji Cyfrowych ITE

flag_yellow_lowW wyniku prze­glądu ośrod­ków i insty­tu­cji pro­wa­dzą­cych dzia­ła­nia na rzecz upo­wszech­nia­nia zasto­so­wań tech­no­lo­gii cyfro­wych w gospo­darce i w prze­my­śle, prze­pro­wa­dzo­nego w sierp­niu 2018 roku przez euro­pej­ską orga­ni­za­cję Joint Rese­arch Cen­tre (JRC) na zle­ce­nie Dyrek­cji Gene­ral­nej DG CONNECT Komi­sji Euro­pej­skiej, Insty­tut tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej zna­lazł się w opra­co­wy­wa­nym przez JRC kata­logu euro­pej­skich Hub’ów Inno­wa­cji Cyfro­wych http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool, jako jeden z czte­rech takich ośrod­ków w Pol­sce:
DIH Polska

Jeżeli chcesz zostać part­ne­rem Hub’u Inno­wa­cji Cyfro­wych ITE (DIH-ITE), jeżeli chcesz żeby zespół eks­per­tów w dzie­dzi­nie mikro/nano-elektroniki i nano­fo­to­niki wsparty przez part­ne­rów z naj­lep­szych ośrod­ków euro­pej­skich pomógł Ci opra­co­wać i zaim­ple­men­to­wać inno­wa­cyjne roz­wią­za­nie kon­struk­cyjne, tech­no­lo­giczne lub pro­duk­cyjne, wypeł­nij for­mu­larz kon­tak­towy i prze­ślij go na adres: dih_ite@ite.waw.pl

Tutaj znaj­dziesz infor­ma­cję wyja­śnia­jącą, czym są Hub’y Inno­wa­cji Cyfro­wych (DIH)
Tutaj znaj­dziesz infor­ma­cję o tym jak działa Hub Inno­wa­cji Cyfro­wych ITE (DIH-ITE)
Tutaj znaj­dziesz opis struk­tury Hub’u Inno­wa­cji Cyfro­wych ITE (DIH-ITE)
Tutaj znaj­dziesz przy­kłady pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach Hub’u DIH-ITE
Tutaj znaj­dziesz listę part­ne­rów Hub’u Inno­wa­cji Cyfro­wych ITE (DIH-ITE)

Dane kon­tak­towe DIH-ITE:
e-mail: dih_ite@ite.waw.pl
tel: +48 22 5487794


Skip to content