ITE na liście Europejskich Centrów Technologicznych (KET) świadczących usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Logo UEW marcu 2017 roku Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej został zakwa­li­fi­ko­wany do pro­wa­dzo­nej przez Komi­sję Euro­pej­ską mapy Cen­trów Tech­no­lo­gicz­nych KET’s (KET’s Tech­no­logy Cen­tres). Cen­tra Tech­no­lo­giczne KET’s są narzę­dziem uła­twia­ją­cym Małym i Śred­nim Przed­się­bior­com (MŚP) prze­skok ponad tzw. “doliną śmierci” jaka oddziela wcze­sne fazy opra­co­wa­nia tech­no­lo­gii wyrobu od jego wdro­że­nia do pro­duk­cji prze­my­sło­wej i komer­cja­li­za­cji pro­duk­tów opar­tych na KET’s. Tym samym mają umoż­li­wiać fir­mom przy­spie­sze­nie tempa inno­wa­cji i komer­cja­li­za­cji nowych pomy­słów. Euro­pej­skie Cen­tra Tech­no­lo­giczne KETs dla MŚP to orga­ni­za­cje publiczne lub pry­watne pro­wa­dzące bada­nia sto­so­wane i prace roz­wo­jowe w obsza­rze klu­czo­wych tech­no­lo­gii i ofe­ru­jące usługi tech­niczne oraz infra­struk­turę na pozio­mie goto­wo­ści techno-logicznej TRL 5 do TR 8. Cen­tra te ofe­rują MŚP rów­nież demon­stra­cję pro­duk­tów, „proof of con­cept”, testy labo­ra­to­ryjne, pro­to­ty­po­wa­nie, pro­duk­cję pilo­ta­żową, wali­da­cję oraz cer­ty­fi­ka­cję pro­duktu.

Wię­cej infor­ma­cji »


Skip to content