Biblioteka

Zbiory Biblio­teki ITE obej­mują ponad 11 tysięcy wolu­mi­nów ksią­żek, bli­sko 9 tysięcy wolu­mi­nów cza­so­pism (ponad 650 tytu­łów) oraz ponad 1800 egzem­pla­rzy zbio­rów spe­cjal­nych. Pre­nu­me­ro­wa­nych jest 321 tytu­łów cza­so­pism nauko­wych (278 w wer­sji elek­tro­nicz­nej i 43 w wer­sji papie­ro­wej).

Tema­tyka zbio­rów biblio­tecz­nych doty­czy elek­tro­niki, opto­elek­tro­niki, mikro­elek­tro­niki, che­mii, fizyki, infor­ma­tyki, mate­ma­tyki.

Biblio­teka ITE jest afi­lio­wana z sie­cią biblio­tek nauko­wych Else­vier, Sprin­ger, IEEE/IEE, AIP/APS, IOP oraz INSPEC. Dzięki temu pra­cow­nicy ITE mają dostęp on-line do ponad 4500 tysiąca tytu­łów nauko­wych cza­so­pism zagra­nicz­nych oraz do bibliograficzno-abstraktowej bazy danych.

Biblio­teka ITE użyt­kuje zin­te­gro­wany sys­tem pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych HORIZON zawie­ra­jący kata­log dostępny w Inter­ne­cie.

Przejdź do Kata­logu Biblio­teki »

Kon­takt:
Bogu­miła HILGER
email: hilger@ite.waw.pl
tel. (22) 548 77 42

Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
02–668 War­szawa
Al. Lot­ni­ków 32/46
blok VI, pok. 18