Historia

Insty­tut został utwo­rzony w War­sza­wie w 1966 roku przez Radę Mini­strów jako jed­nostka Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. W 1970 roku ITE został prze­kształ­cony w Insty­tut prze­my­słowy pod­le­gły Mini­ster­stwu Prze­my­słu. Jed­no­cze­śnie został włą­czony do nowo utwo­rzo­nego Naukowo Pro­duk­cyj­nego Cen­trum Mikro­elek­tro­niki CEMI. Dodat­ko­wym zada­niem, jakie sta­nęło wów­czas przed ITE było opra­co­wy­wa­nie nowych przy­rzą­dów i tech­no­lo­gii pół­prze­wod­ni­ko­wych, wdra­ża­nie ich do pro­duk­cji seryj­nej oraz nad­zór autor­ski nad tą pro­duk­cją.

Od 1991 roku ITE jest nie­za­leż­nym insty­tu­tem badaw­czym pod­le­ga­ją­cym Mini­ster­stwu Gospo­darki. Pod­sta­wo­wym celem dzia­łal­no­ści Insty­tutu jest pro­wa­dze­nie badań nauko­wych na pozio­mie świa­to­wym oraz opra­co­wy­wa­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii pół­prze­wod­ni­ko­wych wyko­rzy­sty­wa­nych w inno­wa­cyj­nych pro­duk­tach.

Insty­tut pro­wa­dzi stu­dia dok­to­ranc­kie. Rada Naukowa Insty­tutu ma upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­tora i dok­tora habi­li­to­wa­nego nauk tech­nicz­nych w zakre­sie elek­tro­niki.

Decy­zją Mini­stra Gospo­darki, w kwiet­niu 2002 roku, Ośro­dek Badawczo-Rozwojowy Mikro­elek­tro­niki Hybry­do­wej i Rezy­sto­rów w Kra­ko­wie został włą­czony do ITE jako oddział zamiej­scowy.

Na mocy Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z grud­nia 2011 roku, Ośro­dek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został włą­czony do ITE jako oddział w War­sza­wie.

Od grud­nia 2015 roku w dro­dze prze­kształ­ce­nia Mini­ster­stwa Infra­struk­tury i Roz­woju Insty­tut pod­lega Mini­ster­stwu Roz­woju.