Misja

Jubileusz 50 lat

Misją Insty­tutu jest pro­wa­dze­nie badań pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych w dzie­dzi­nie elek­tro­niki i fizyki ciała sta­łego oraz opra­co­wy­wa­nie, wdra­ża­nie i upo­wszech­nia­nie nowo­cze­snych mikro- i nano­tech­no­lo­gii i ich zasto­so­wań w dzie­dzi­nie foto­niki oraz mikro- i nano­elek­tro­niki.

Badania, rozwój, innowacje”

cudzyslow

 


Skip to content