O Instytucie

Główna sie­dziba Insty­tutu mie­ści się w War­sza­wie. Insty­tut ma oddziały w War­sza­wie, Pia­secz­nie oraz w Kra­ko­wie. Jego struk­tura badaw­cza odzwier­cie­dla prio­ry­te­towe kie­runki dzia­łal­no­ści, któ­rymi są:
• nano­fo­to­nika pod­czerwieni, zaawan­so­wane źró­dła i detek­tory bazu­jące na InP, GaAs, GaSb i mate­ria­łach pochod­nych, dla zasto­so­wań w prze­my­śle, ochro­nie śro­do­wi­ska i medy­cy­nie;
• nano­elek­tro­nika hete­ro­ge­nicz­nych mikro­sys­te­mów i krze­mo­wych przy­rzą­dów foto­nicz­nych, mikro i nano­czuj­ni­ków, mikro­sys­te­mów i sen­so­rów dla dia­gno­styki medycz­nej i tech­nicz­nej, krze­mowe detek­tory pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego;
• mikro­- nanotech­no­lo­gia pół­prze­wod­ni­ków sze­ro­ko­przer­wo­wych dla elek­tro­niki wyso­kich czę­sto­tli­wo­ści i elek­tro­niki prze­zro­czystej;
• nano i mikro­ma­te­riały dla tech­no­lo­gii gru­bych warstw.


Skip to content