Członkowie Rady

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ
Prze­wod­ni­czący Rady
Prof. dr hab.
Jacek KOSSUT

Zastępca Prze­wod­ni­czą­cego Rady
Dr hab. inż.
Jacek MARCZEWSKI
jmarcz@ite.waw.pl

Sekre­tarz Rady Nauko­wej
Dr inż.
Jacek RATAJCZAK
rataj@ite.waw.pl

Lista Człon­ków Rady Nauko­wej

Prof. dr hab. inż. Zbi­gniew BIELECKI
Prof. dr hab. Maciej BUGAJSKI
Prof. dr hab. inż. Andrzej CZERWIŃSKI
Dr inż. Piotr DUMANIA
Mgr Kry­styna GOŁASZEWSKA-MALEC
Prof. dr hab. inż. Teo­dor GOTSZALK
Dr inż. Piotr GUZDEK
Prof. dr hab. inż. Woj­ciech GWAREK
Dr inż. Grze­gorz JANCZYK
Dr inż. Agata JASIK
Dr hab. inż. Eliana KAMIŃSKA
Mgr inż Ste­fan KAMIŃSKI
Dr hab. Janusz KANIEWSKI
Dr inż. Ryszard KARDASZ
Prof. dr hab. Jacek KOSSUT
Mgr. inż Jerzy KUBARA
Dr Jan KULAWIK
Dr hab. inż. Jan ŁYSKO
Prof. dr hab. Janina MARCIAK-KOZŁOWSKA
Dr hab. inż. Jacek MARCZEWSKI
Prof. dr hab. inż. Boh­dan MROZIEWICZ
Dr hab. Jan MUSZALSKI
Prof. dr hab. Bar­tło­miej NOWAK
Inż. Andrzej PANAS
Prof. dr hab. Piotr PERLIN
Prof. dr hab. inż. Anna PIOTROWSKA
Dr hab. inż. Hen­ryk M. PRZEWŁOCKI
Dr inż. Jacek RATAJCZAK
Prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI
Dr Juliusz SZCZĘSNY
Dr inż. Anna SZERLING
Dr inż. Dariusz SZMIGIEL
Prof. dr hab. inż. Jacek SZUBER
Dr inż. Dorota SZWAGIERCZAK
Inż. Joanna WALCZAK-ZŁOTKOWSKA
Mgr inż. Maciej WĘGRZECKI
Mgr inż. Krzysz­tof WITEK