Przewody doktorskie

- Doku­menty skła­dane przy wsz­czę­ciu prze­wodu dok­tor­skiego

Piotr Gutow­ski
Piotr Gutow­ski — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż. Regina Pasz­kie­wicz — recen­zja
Dr hab. inż. Tomasz Czy­sza­now­ski — recen­zja
 
Piotr Pro­ka­ryn
Piotr Pro­ka­ryn — stresz­cze­nie
Dr hab. inż. Woj­ciech Fabia­now­ski — recen­zja
Dr hab. inż. Artur Wymy­słow­ski — recen­zja
 
Jakub Kacz­mar­ski
Jakub Kacz­mar­ski — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż. Danuta Kacz­ma­rek — recen­zja
Prof. dr hab. Marek Godlew­ski — recen­zja
 
Emi­lia Pru­szyń­ska Kar­bow­nik
Emi­lia Pru­szyń­ska Kar­bow­nik — stresz­cze­nie
Dr hab. inż. Tomasz Czy­sza­now­ski — recen­zja
Dr hab. inż Andrzej Maląg — recen­zja
 
Piotr Kar­bow­nik
Piotr Kar­bow­nik — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Nakwa­ski — recen­zja
Prof. dr hab. inż. Regina Pasz­kie­wicz — recen­zja
 
Andrzej Sie­ra­kow­ski
Andrzej Sie­ra­kow­ski — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż. Zbi­gniew W. Kowal­ski — recen­zja
Prof. dr hab. Tade­usz Pisar­kie­wicz — recen­zja
 
Krzysz­tof Piskor­ski
Krzysz­tof Piskor­ski — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż Andrzej Jaku­bow­ski — recen­zja
Prof. dr hab. inż Wie­sław Mar­ci­niak — recen­zja
 
Libu Man­jak­kal
Libu Man­jak­kal — stresz­cze­nia
Prof. dr hab. inż. Mał­go­rzata Jaku­bow­ska — recen­zja
Dr hab. inż. Dorota Pija­now­ska — review
Dr hab. inż. Karol Male­cha — recen­zja
 
Marek Wzo­rek
Marek Wzo­rek — stresz­cze­nie
Dr hab. Piotr Dłu­żew­ski — recen­zja
Dr hab. Kazi­mierz Regiń­ski — recen­zja
 
Michał Bory­sie­wicz
Michał Bory­sie­wicz — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. Maciej Bugaj­ski — recen­zja
Prof. dr hab. Piotr Bogu­sław­ski — recen­zja
 
Mariusz Kacz­mar­czyk
Mariusz Kacz­mar­czyk — stresz­cze­nie
Prof. dr hab. inż. Jan Misie­wicz — recen­zja
Prof. dr hab. Tade­usz Wosiń­ski — recen­zja