Dokumenty studiów

Zgod­nie z tre­ścią Ust. II pkt. 4 Regu­la­minu Stu­diów Dok­to­ranc­kich w ITE, kan­dy­dat ubie­ga­jący się o przy­ję­cie na Stu­dia Dok­to­ranc­kie w ITE, składa na ręce Kie­row­nika Stu­dium, lub do Sekre­ta­riatu Stu­dium nastę­pu­jące doku­menty:

  • poda­nie do Dyrek­tora Insty­tutu z prośbą o przy­ję­cie na stu­dia,
  • kartę infor­ma­cyjną kan­dy­data na stu­dia dok­to­ranc­kie (opis dotych­cza­so­wych stu­diów i pracy nauko­wej, okre­śle­nie spe­cjal­no­ści, w któ­rej kan­dy­dat chciałby odby­wać stu­dia dok­to­ranc­kie, oraz prze­wi­dy­wane finan­so­wa­nie jego stu­diów),
  • odpis dyplomu wyż­szej uczelni,
  • wyciąg z indeksu zawie­ra­jący nazwy wykła­dów na stu­diach i oceny ze zda­nych po tych Elek­tro­nika
  • opi­nię nie­za­leż­nego recen­zenta o dotych­cza­so­wej pracy nauko­wej.

Skip to content