Oferta

FIB

Przykłady zastosowań systemu do trawienia zogniskowaną wiązką jonów (FIB)
czytaj więcej

SEM

Przykłady zastosowań skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
czytaj więcej

TEM

Przykłady zastosowań transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
czytaj więcej

Nasza oferta obej­muje ana­lizy mate­ria­łów i przy­rzą­dów prze­pro­wa­dzone przy uży­ciu tech­nik TEM, SEM i ska­nin­go­wej mikro­sko­pii jono­wej oraz wyko­na­nie mikro- i nano­pro­ce­sów przy uży­ciu tech­niki FIB w celu mody­fi­ka­cji lub cha­rak­te­ry­za­cji mate­ria­łów i przy­rzą­dów.