Infrastruktura

Zakład Foto­niki dys­po­nuje boga­tym zaple­czem badaw­czym, umoż­li­wia­ją­cym opra­co­wy­wa­nie i wytwa­rza­nie źró­deł świa­tła i foto­de­tek­to­rów opar­tych na mate­ria­łach pół­prze­wod­ni­ko­wych grupy AIII-BV.

Zakład obej­muje dwa wyod­ręb­nione funk­cjo­nal­nie labo­ra­to­ria badaw­cze:

  • Labo­ra­to­rium Tech­no­lo­gii Przy­rzą­dów Foto­nicz­nych
  • Labo­ra­to­rium Pro­jek­to­wa­nia i Cha­rak­te­ry­za­cji Przy­rzą­dów Foto­nicz­nych

Sta­no­wi­ska pomia­rowe i tech­no­lo­giczne są roz­miesz­czone w 3 budyn­kach wg sche­matu poni­żej.

Z01_infrastruktura