Oferta

Zakład Foto­niki dys­po­nuje peł­nym zaple­czem badaw­czym i tech­no­lo­gicz­nym do wytwa­rza­nia i testo­wa­nia struk­tur i przy­rzą­dów pół­prze­wod­ni­ko­wych opar­tych o związki AIII-BV.

Ofe­ru­jemy usługi zwią­zane z każ­dym eta­pem wytwa­rza­nia przy­rządu:

  • opra­co­wa­nie pro­jektu z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nych, nauko­wych narzę­dzi obli­cze­nio­wych
   (MatLAB, PICS3D i APSYS firmy Cros­sligh, FIMMWAVE Pho­ton Design)
  • wytwa­rza­nie hete­ro­struk­tur metodą osa­dza­nia z wią­zek mole­ku­lar­nych (dwa reak­tory firmy Riber: 32p i Com­pact 21T)
  • cha­rak­te­ry­za­cję mate­ria­łów i struk­tur epi­tak­sjal­nych

- wyso­ko­roz­dziel­cze pomiary rent­ge­now­skie
— pomiary spek­tro­sko­powe (foto­lu­mi­ne­scen­cja, odbi­cie, foto­od­bi­cie)
— pomiary elek­tryczne (efekt Halla)

  • obróbkę tech­no­lo­giczną (pole­ro­wa­nie, foto­li­to­gra­fia, tra­wie­nie tle­nowe i pla­zmowe, napy­la­nie warstw meta­licz­nych i elek­trycz­nych) i mon­taż przy­rzą­dów (mon­taż chi­pów lase­ro­wych, połą­cze­nia dru­towe)
  • wyzna­cza­nie para­me­trów pracy i cha­rak­te­ry­za­cja goto­wych przy­rzą­dów

- wyzna­cza­nie cha­rak­te­ry­styk elek­trycz­nych (I-V, I-P)
— cha­rak­te­ry­za­cja geo­me­tryczna i spek­tralna gene­ro­wa­nego pro­mie­nio­wa­nia
— bada­nia ter­miczne (met. ter­mo­od­bi­cia)
— bada­nia optyczne (met. mikro­fo­to­lu­mi­ne­scen­cji)