Kontakt

Kie­row­nik Zakładu
Prof. dr hab. inż. Anna Pio­trow­ska
Tele­fon: 022 5487942, 022 5487944
Adres poczty elek­tro­nicz­nej: ania@ite.waw.pl

Sekre­ta­riat
Mgr Anna SZYNKA
Tele­fon: 022 5487944
Adres poczty elek­tro­nicz­nej: anna.szynka@ite.waw.pl