Oferta

Nie znaleziono wyników.

  • Osa­dza­nie cien­kich warstw o okre­ślo­nych wła­ści­wo­ściach funk­cjo­nal­nych
  • Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie przy­rzą­dów i sys­te­mów z epi­tak­sjal­nych i cien­ko­war­stwo­wych związ­ków pół­prze­wod­ni­ko­wych
  • Kon­sul­ta­cje z dzie­dziny pro­jek­to­wa­nia kon­tak­tów metal-półprzewodnik
  • Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie masek foto­li­to­gra­ficz­nych do naświe­tla­nia wzo­rów o wymia­rze kry­tycz­nym 1 µm na pod­ło­żach 4-calowych
  • Wyko­ny­wa­nie poje­dyn­czych ele­men­tów lub sekwen­cji pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych, takich jak: osa­dza­nie warstw meta­licz­nych, pół­prze­wod­ni­ko­wych i die­lek­trycz­nych, foto­li­to­gra­fia, lito­gra­fia lase­rowa i nano­stem­plo­wa­nie, tra­wie­nie pla­zmowe RIE/ICP, implan­ta­cja jonów, pro­cesy ter­miczne