Infrastruktura

  1. Bada­nia i opra­co­wa­nie pro­ce­sów tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia:
  • gru­bo­war­stwo­wych mikro­ukła­dów hybry­do­wych,
  • spe­cja­li­stycz­nych mate­ria­łów cera­micz­nych dla zasto­so­wań elek­tro­nicz­nych (ele­menty bierne, czuj­niki, elek­trody, ogniwa pali­wowe),
  • nano- i mikro­kom­po­zy­tów poli­me­ro­wych oraz ich apli­ka­cji (war­stwy grzejne, war­stwowe ele­menty elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyjne, czuj­niki tem­pe­ra­tury, naci­sku, gazów, war­stwy rezy­sto­rowe, wie­lo­funk­cyjne inte­li­gentne pod­ze­społy),
  1. Pro­jek­to­wa­nie i wytwa­rza­nie ukła­dów hybry­do­wych dla zasto­so­wań w elek­tro­nice medycz­nej, moto­ry­za­cji, ener­go­elek­tro­nice, foto­wol­ta­ice i in.
  2. Opra­co­wa­nie pro­ce­sów zauto­ma­ty­zo­wa­nego mon­tażu z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii luto­wa­nia bez­oło­wio­wego.
  3. Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia wie­lo­war­stwo­wych struk­tur LTCC (low tem­pe­ra­ture cofi­red cera­mic). www.centrum-ltcc.ite.waw.pl
  4. Opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii wytwa­rza­nia warstw grzej­nych na pod­ło­żach cera­micz­nych, meta­lo­wych oraz poli­me­ro­wych.
  5. Wytwa­rza­nie serii pro­to­ty­po­wych oraz mało­se­ryj­nej pro­duk­cji spe­cja­li­zo­wa­nych ukła­dów hybry­do­wych, rezy­sto­rów, czuj­ni­ków naci­sku, folio­wych ele­men­tów elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyj­nych, grzej­ni­ków, prze­twor­nic, regu­la­to­rów łado­wa­nia, auto­no­micz­nych sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych.