O nas

Zakład Mikro­elek­tro­niki zlo­ka­li­zo­wany jest w Oddziale Insty­tutu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej w Kra­ko­wie. Misją Zakładu jest pro­wa­dze­nie pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych badań mają­cych na celu roz­wój inno­wa­cyj­nych mikro i nano­tech­no­lo­gii, a także ich zasto­so­wa­nie w dzie­dzi­nie mikro­elek­tro­niki, foto­wol­ta­iki, czuj­ni­ków i mikro­sys­te­mów.

Obszar prac badaw­czych i roz­wo­jo­wych obej­muje sze­roki zakres: od opra­co­wań tech­no­lo­gii i cha­rak­te­ry­za­cji mate­ria­łów i kom­po­zy­tów cera­micz­nych oraz kom­po­zy­tów poli­me­ro­wych, poprzez tech­no­lo­gie luto­wa­nia bez­oło­wio­wego i mikro­mon­tażu do pro­jek­to­wa­nia i wytwa­rza­nia czuj­ni­ków, ukła­dów i sys­te­mów elek­tro­nicz­nych prze­zna­czo­nych do sto­so­wa­nia w medy­cy­nie, w insta­la­cjach foto­wol­ta­icz­nych, w sys­te­mach ochrony śro­do­wi­ska, w apa­ra­tu­rze pomia­ro­wej i badaw­czej. Inten­syw­nie roz­wi­jana jest tech­no­lo­gia LTCC i jej apli­ka­cje oraz elek­tro­nika dru­ko­wana na pod­ło­żach cera­micz­nych i orga­nicz­nych. Zakład dys­po­nuje rów­nież labo­ra­to­rium ofe­ru­ją­cym sze­roki zakres badań elek­trycz­nych i techno-klimatycznych.


Skip to content