Projekty krajowe

Projekty zrealizowane

Numer Projektu: 8 T11B 045 12

Badania heterostruktur niedopasowanych ze związków półprzewodnikowych III-V

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 8 T11B 018 18

Badania naprężeń mechanicznych w strukturach MOS metodą elipsometrii spektroskopowej

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 3 T11B 087 28

Badania przestrzennych rozkładów naprężeń w strukturach MOS metodami optycznymi: za pomocą interferometrii optycznej i optycznej spektroskopii ramanowskiej

Kierownik Projektu
Dr inż. Lech Borowicz

Numer Projektu: 8 0118 91 01

Badanie kontaktowej różnicy potencjałów i parametrów ładunkowych struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 3 T11B 072 29

Badanie rozkładów przestrzennych lokalnych wysokości barier potencjału na powierzchniach granicznych bramka-dielektryk i półprzewodnik-dielektryk w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Piskorski

Numer Projektu: 4 T11B 022 22

Badanie sprężystych i niesprężystych odkształceń układu Si-SiO2 oraz ich wpływu na elektryczne i optyczne parametry struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 8 T11B 061 16

Badanie wpływu naprężeń mechanicznych w strukturze MOS na jej parametry elektryczne

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 0646/B/T02/2008/35

Eksperymentalne i teoretyczne badania właściwości fizycznych izolatorów o wysokiej przenikalności elektrycznej w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Mgr inż. Witold Rzodkiewicz

Numer Projektu: 4 T11B 007 25

Fotoelektryczne badania podstawowych parametrów fizycznych struktur MOS z bramkami o niskiej transmisji optycznej

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: 8 T11B 024 09

Fotoelektryczne metody wyznaczania barier potencjału w strukturach MOS

Kierownik Projektu
Prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Numer Projektu: N515 022 31/0908

Opracowanie fotoelektrycznych, elektrycznych i optycznych metod badania nowych generacji struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: 9/ES/G007/T02/2007

Opracowanie metod charakteryzacji parametrów podłoży SiC i ich powierzchni granicznych z innymi materiałami oraz ich wykorzystanie do badania struktur realizowanych w PBZ

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N N515 525138

Opracowanie nowych fotoelektrycznych metod pomiaru i zbadania rozkładów parametrów elektrycznych struktury MOS w płaszczyźnie powierzchni bramki

Kierownik Projektu
Dr inż. Krzysztof Piskorski

Numer Projektu: 8 T11B 030 11

Opracowanie podstaw nowej generacji fotoelektrycznych metod badania struktur MOS

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N N515 244337

Opracowanie procedury pomiaru i identyfikacji oraz zbadanie różnych mechanizmów wymiany ładunku elektrycznego przez defekty w obrębie przerwy energetycznej SiC na powierzchni granicznej SiC:SiO2 i w jej pobliżu

Kierownik Projektu
Dr inż. Tomasz Gutt

Numer Projektu: 8 T11B 017 13

Opracowanie spektroskopowego systemu oświetlenia struktur MOS dla badań fotoelektrycznych w zakresie ultrafioletu

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: 8 T11B 016 18

Optymalizacja metod wprowadzania promieniowania ultrafioletowego do struktur MOS z bramkami o niskiej transmisji

Kierownik Projektu
Dr inż. Andrzej Kudła

Numer Projektu: UMO-2013/09/B/ST7/04203

Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływu defektów strukturalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu

Kierownik Projektu
Dr hab. inż. Henryk Przewłocki

Numer Projektu: N515 004 31/0303

Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do pomiarów właściwości struktur półprzewodnikowych nowej generacji

Kierownik Projektu
Dr inż. Tomasz Gutt