O nas

Zakład Tech­no­lo­gii Mikro­sys­te­mów i Nano­struk­tur Krze­mo­wych dys­po­nuje wyso­kiej czy­sto­ści labo­ra­to­rium tech­no­lo­gicz­nym (cleanroom’em) o powierzchni 1200m2, wypo­sa­żo­nym w kom­pletny zestaw urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych wytwa­rza­nie struk­tur mikro- i nano-przyrządów w opar­ciu o tech­no­lo­gie krze­mowe CMOS/MEMS. Pro­wa­dzone w Zakła­dzie prace badawczo-rozwojowe (B+R) obej­mują sze­roki zakres tema­tyczny — od foto­de­tek­to­rów i detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia poprzez układy sca­lone, aż po czuj­niki i mikro­sys­temy (Micro- Electro- Mecha­ni­cal Sys­tems MEMS), ze szcze­gól­nym naci­skiem na inte­gra­cję róż­nych tech­no­lo­gii i przy­rzą­dów dla zasto­so­wań inter­dy­scy­pli­nar­nych. Zespół naukow­ców, inży­nie­rów oraz wykwa­li­fi­ko­wa­nych tech­ni­ków reali­zuje pro­jekty B+R poczy­na­jąc od etapu roz­woju kon­cep­cji, doboru mate­ria­łów i wła­ści­wej tech­no­lo­gii, poprzez wie­lo­do­me­nowe symu­la­cje kom­pu­te­rowe, aż do opra­co­wa­nia modelu i pro­to­typu spe­cja­li­zo­wa­nego przy­rządu. Szcze­gól­nie ważne miej­sce wśród pro­wa­dzo­nych pro­jek­tów zaj­mują te, które są owo­cem współ­pracy z part­ne­rami w kraju i zagra­nicą (uczel­niami, insty­tu­tami naukowo-badawczymi, przed­się­bior­stwami). Reali­zo­wane pro­jekty finan­so­wane są zarówno ze środ­ków publicz­nych (MNiSW, NCBiR, NCN, EU), jak i źró­deł komer­cyj­nych (zle­ce­nia, kon­trakty). Ze względu na ela­styczne podej­ście do pro­wa­dzo­nych prac, sze­roki wachlarz ofe­ro­wa­nych tech­no­lo­gii oraz sto­sun­kowo niski koszt wyko­na­nia par­tii tech­no­lo­gicz­nych Oddział ITE w Pia­secz­nie jest ide­al­nym miej­scem dla wytwa­rza­nia pro­to­ty­pów spe­cja­li­zo­wa­nych mikro­sys­te­mów, detek­to­rów i sen­so­rów, które nie znaj­dują się w ofer­cie dużych pro­du­cen­tów.