O nas

Zakład Tech­no­lo­gii Mikro­sys­te­mów i Nano­struk­tur Krze­mo­wych mający sta­tus oddziału zamiej­sco­wego Sieć Badaw­cza Łuka­sie­wicz – Insty­tutu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej zlo­ka­li­zo­wany jest w Pia­secz­nie koło War­szawy.

Dzia­łal­ność Oddziału kon­cen­truje się wokół prac badaw­czo – roz­wo­jo­wych (B+R) w dzie­dzi­nie mikro­tech­no­lo­gii opar­tej na tech­no­lo­gii krze­mo­wej i obej­muje sze­roki zakres tema­tyczny: foto­diody krze­mowe i detek­tory pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego, detek­tory ciepl­no­prze­wod­no­ściowe, czuj­niki mikro­me­cha­niczne wyko­rzy­stu­jące zja­wi­sko rezo­nansu mecha­nicz­nego, struk­tury mikro­prze­pły­wowe oraz tech­niki mikro­mon­tażu.

Dzięki sys­te­ma­tycz­nemu wzmac­nia­niu kom­pe­ten­cji pra­cow­ni­ków zespół naukow­ców, inży­nie­rów oraz wykwa­li­fi­ko­wa­nych tech­ni­ków reali­zuje pro­jekty B+R poczy­na­jąc od etapu roz­woju kon­cep­cji, poprzez wie­lo­do­me­nowe symu­la­cje kom­pu­te­rowe, dobór opty­mal­nych mate­ria­łów i wła­ści­wej tech­no­lo­gii, aż do opra­co­wa­nia pro­to­typu spe­cja­li­zo­wa­nego przy­rządu. Prace B+R oraz pro­duk­cja mało­se­ryjna pro­wa­dzona jest w labo­ra­to­rium tech­no­lo­gicz­nym (cleanroom’ie) klasy ISO 4–6, wypo­sa­żo­nym w kom­pletny zestaw urzą­dzeń pro­ce­so­wych i pomia­ro­wych umoż­li­wia­ją­cych wytwa­rza­nie struk­tur mikro- i nano-przyrządów z uży­ciem pro­ce­sów cha­rak­te­ry­stycz­nych dla tech­no­lo­gii CMOS / MEMS. 

Ela­styczne podej­ście do pro­wa­dzo­nych prac, sze­roki wachlarz ofe­ro­wa­nych tech­no­lo­gii, stale roz­wi­jana infra­struk­tura oraz sto­sun­kowo niski koszt wyko­na­nia par­tii tech­no­lo­gicz­nych czyni Zakład Tech­no­lo­gii Mikro­sys­te­mów i Nano­struk­tur Krze­mo­wych ide­al­nym miej­scem dla wytwa­rza­nia pro­to­ty­pów spe­cja­li­zo­wa­nych mikro­sys­te­mów, detek­to­rów i sen­so­rów, które nie znaj­dują się w ofer­cie dużych pro­du­cen­tów. Reali­zo­wane prace finan­so­wane są zarówno ze środ­ków publicz­nych — pro­jekty NCBiR, NCN oraz EU, jak i źró­deł komer­cyj­nich — bez­po­śred­nie zle­ce­nia od przed­się­biorstw. W 2019 roku reali­zo­wano m.in. cztery duże pro­jekty mię­dzy­na­ro­dowe, w któ­rych klu­czo­wymi part­ne­rami byli Lars Light­ning, P.P.U. Med­bryt i Auto­ma­tix, STMi­cro­elec­tro­nics (Wło­chy) oraz Natio­nal Insti­tute for Rese­arch and Deve­lop­ment in Micro­tech­no­lo­gies (Rumu­nia). Reali­zo­wano rów­nież usługi badaw­cze dla firm takich jak Weles Aco­ustics Sp. z o.o., Cen­trum Rozwojowo-Wdrożeniowe Tele­sys­tem Mesko, Elek­tro­me­tal SA, PIK Instru­ments, Przed­się­bior­stwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT, SIRC Sp. z o.o., Vigo Sys­tem S.A, PORT Pol­ski Ośro­dek Roz­woju Tech­no­lo­gii i EXXELIA SAS (Fran­cja) oraz dla uczelni m.in. Poli­tech­niki Łódz­kiej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w War­sza­wie, Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, Aka­de­mii Górniczo-Hutnicza w Kra­ko­wie, Poli­tech­niki Wro­cław­skiej oraz Uni­wer­sy­tetu Sapienza w Rzy­mie.


Skip to content