BIP

logo_bip_duze

WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Strona główna | Dyrek­cja | Rada naukowa | Zakłady naukowe | Histo­ria ITE | Dzia­łal­ność Insty­tutu | Zamó­wie­nia Publiczne | Akty prawne | Komu­ni­katy i ogło­sze­nia | Zamó­wie­nia publiczne z dzie­dziny Nauki | Ochrona danych oso­bo­wych

INFORMACJE OGÓLNE

Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
Al. Lot­ni­ków 32/46
02–668 War­szawa
tel.: +48 (22) 548−77−00

Oddział Tech­no­lo­gii Mikro­sys­te­mów i Nano­struk­tur Krze­mo­wych
Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
ul. Oku­lic­kiego 5E
05–500 Pia­seczno
tel.: +48 (22) 716–59-92…94
fax: +48 (22) 716−59−91

Oddział PREDOM OBR
Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
ul. Kra­ko­wia­ków 53
01–001 War­szawa
tel.: +48 (22)846–54-31

Oddział w Kra­ko­wie
Insty­tut Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej
ul. Zabło­cie 39
30–701 Kra­ków
tel.: +48 (12) 656−31−44

DYREKCJA INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Dyrek­tor Insty­tutu
Dr inż. Piotr DUMANIA
Tele­fon: 022 5487 816

Z-ca Dyrek­tora ds. Ekonomiczno-Finansowych i Tech­nicz­nych
Mgr inż. Zbi­gniew POZNAŃSKI
Tele­fon: 022 5487800, 022 5487801, 022 8433093
Faks: 022 8470631

Zastępca Dyrek­tora ds. Nauko­wych
Dr hab. Janusz KANIEWSKI
Tele­fon: 022 5487930, 022 5487848

Zastępca Dyrek­tora ds. Oddziału w Kra­ko­wie
Dr inż. Piotr GUZDEK
Tele­fon: 012 6563144 wew. 221

Zastępca Dyrek­tora — Dyrek­tor Oddziału PREDOM
Mgr inż. Woj­ciech MAJ
Tele­fon: 022 8465431

RADA NAUKOWA INSTYTUTU TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Pre­zy­dium Rady Nauko­wej
Prze­wod­ni­czący Rady
Dr hab. inż. Tomasz CZYSZANOWSKI

Zastępcy Prze­wod­ni­czą­cego Rady
Dr hab. inż.Jacek MARCZEWSKI
Mgr inż. Ste­fan KAMIŃSKI

Sekre­tarz Rady Nauko­wej
Dr inż. Jacek RATAJCZAK

Prze­wi­dy­wane ter­miny następ­nych posie­dzeń:
2018r.

LISTA CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ ITE

ZAKŁADY NAUKOWE

Insty­tut składa się z 8 zakła­dów nauko­wych. Obszar dzia­łal­no­ści każ­dego z zakła­dów dobrze opi­suje jego nazwa.

Zakład Foto­niki »
Zakład Tech­no­lo­gii Mikro­sys­te­mów i Nano­struk­tur Krze­mo­wych »
Zakład Mikro i Nano­tech­no­lo­gii Pół­prze­wod­ni­ków Sze­ro­ko­przer­wo­wych »
Zakład Mikro­elek­tro­niki w Kra­ko­wie »
Zakład Badań Mate­ria­łów i Struk­tur Pół­prze­wod­ni­ko­wych »
Zakład Pro­jek­to­wa­nia Ukła­dów Sca­lo­nych i Sys­te­mów »
Zakład Badań Pod­ze­spo­łów, Urzą­dzeń i Sys­te­mów »
Zakład Cha­rak­te­ry­za­cji Struk­tur Nano­elek­tro­nicz­nych »

HISTORIA ITE

Insty­tut został utwo­rzony w War­sza­wie w 1966 roku przez Radę Mini­strów jako jed­nostka Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. W 1970 roku ITE został prze­kształ­cony w Insty­tut prze­my­słowy pod­le­gły Mini­ster­stwu Prze­my­słu. Jed­no­cze­śnie został włą­czony do nowo utwo­rzo­nego Naukowo Pro­duk­cyj­nego Cen­trum Mikro­elek­tro­niki CEMI. Dodat­ko­wym zada­niem, jakie sta­nęło wów­czas przed ITE było opra­co­wy­wa­nie nowych przy­rzą­dów i tech­no­lo­gii pół­prze­wod­ni­ko­wych, wdra­ża­nie ich do pro­duk­cji seryj­nej oraz nad­zór autor­ski nad tą pro­duk­cją.

Od 1991 roku ITE jest nie­za­leż­nym insty­tu­tem badaw­czym pod­le­ga­ją­cym Mini­ster­stwu Gospo­darki. Pod­sta­wo­wym celem dzia­łal­no­ści Insty­tutu jest pro­wa­dze­nie badań nauko­wych na pozio­mie świa­to­wym oraz opra­co­wy­wa­nie zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gii pół­prze­wod­ni­ko­wych wyko­rzy­sty­wa­nych w inno­wa­cyj­nych pro­duk­tach.

Insty­tut pro­wa­dzi stu­dia dok­to­ranc­kie. Rada Naukowa Insty­tutu ma upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­nia dok­tora i dok­tora habi­li­to­wa­nego nauk tech­nicz­nych w zakre­sie elek­tro­niki.

Decy­zją Mini­stra Gospo­darki, w kwiet­niu 2002 roku, Ośro­dek Badawczo-Rozwojowy Mikro­elek­tro­niki Hybry­do­wej i Rezy­sto­rów w Kra­ko­wie został włą­czony do ITE jako oddział zamiej­scowy.

Na mocy Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z grud­nia 2011 roku, Ośro­dek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR został włą­czony do ITE jako oddział w War­sza­wie.

DZIAŁALNOSC INSTYTUTU — INFORMACJA OGÓLNA

Misją Insty­tutu jest pro­wa­dze­nie badań pod­sta­wo­wych i sto­so­wa­nych w dzie­dzi­nie elek­tro­niki i fizyki ciała sta­łego oraz opra­co­wy­wa­nie, wdra­ża­nie i upo­wszech­nia­nie nowo­cze­snych mikro- i nano­tech­no­lo­gii i ich zasto­so­wań w dzie­dzi­nie foto­niki oraz mikro- i nano­elek­tro­niki.
Główna sie­dziba Insty­tutu mie­ści się w War­sza­wie. Insty­tut ma oddziały w War­sza­wie, Pia­secz­nie oraz w Kra­ko­wie. Jego struk­tura badaw­cza odzwier­cie­dla prio­ry­te­towe kie­runki dzia­łal­no­ści, któ­rymi są:
nano­fo­to­nika pod­czer­wieni, zaawan­so­wane źró­dła i detek­tory bazu­jące na InP, GaAs, GaSb i mate­ria­łach pochod­nych, dla zasto­so­wań w prze­my­śle, ochro­nie śro­do­wi­ska i medy­cy­nie;
nano­elek­tro­nika hete­ro­ge­nicz­nych mikro­sys­te­mów i krze­mo­wych przy­rzą­dów foto­nicz­nych, mikro i nano­czuj­ni­ków, mikro­sys­te­mów i sen­so­rów dla dia­gno­styki medycz­nej i tech­nicz­nej, krze­mowe detek­tory pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego;
nano i mikro­tech­no­lo­gia sze­ro­ko­przer­wo­wych pół­prze­wod­ni­ków dla elek­tro­niki wyso­kich czę­sto­tli­wo­ści i prze­zro­czy­stej elek­tro­niki;
nano i mikro­ma­te­riały dla tech­no­lo­gii gru­bych warstw.

ITE

ite_view_12Insty­tut aktyw­nie współ­pra­cuje zarówno z uczel­niami i insty­tu­tami PAN, jak i z przed­się­bior­stwami prze­my­sło­wymi w kraju i za gra­nicą. Pozy­cja ITE w obsza­rze zaawan­so­wa­nych mikro- i nano­tech­no­lo­gii jest wyni­kiem łącze­nia war­to­ścio­wych w skali mię­dzy­na­ro­do­wej badań oraz zasto­so­wa­nia ich wyni­ków do wdra­ża­nia m. in.:
opto­elek­tro­nicz­nych detek­to­rów i źró­deł pro­mie­nio­wa­nia,
nowo­cze­snych lase­rów pół­prze­wod­ni­ko­wych,
mikro- i nano­sond pomia­ro­wych,
detek­to­rów pro­mie­nio­wa­nia jądro­wego,
mikro­sys­te­mów oraz czuj­ni­ków dla zasto­so­wań inter­dy­scy­pli­nar­nych,
spe­cja­li­zo­wa­nych ukła­dów i sys­te­mów sca­lo­nych typu ASIC.
Dzięki posia­da­nemu uni­kal­nemu wypo­sa­że­niu oraz kom­pe­tent­nej kadrze nauko­wej, z jed­nym kie­run­ków roz­woju Insty­tutu jest dzia­ła­nie na rzecz two­rze­nia warun­ków nie­zbęd­nych do reali­za­cji prac badawczo-rozwojowych ukie­run­ko­wa­nych na wdro­że­nia prze­my­słowe oraz współ­praca z kra­jo­wym śro­do­wi­skiem nauko­wym, w tym z uczel­niami. Dzięki dofi­nan­so­wa­niu z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Inno­wa­cyj­nej Gospo­darki stwo­rzono dwa cen­tra badaw­cze:
Cen­trum Mikro­sys­te­mów i Nano­tech­no­lo­gii Elek­tro­nicz­nych MINTE,
Cen­trum Nano­fo­to­niki,
a ze środ­ków Mini­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego powstało:
Labo­ra­to­rium Tech­no­lo­gii Wie­lo­war­stwo­wych i Cera­micz­nych LTCC.

W Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej zatrud­nio­nych jest 293 pra­cow­ni­ków w tym 5 pro­fe­so­rów, 12 dok­to­rów habi­li­to­wa­nych, 50 dok­to­rów spe­cja­li­zu­ją­cych się w elek­tro­nice, fizyce, che­mii oraz inży­nie­rii mate­ria­ło­wej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ser­wis Zamó­wień Publicz­nych dostępny jest pod adre­sem:
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/
Ser­wis Zamó­wień Publicz­nych dla nauki dostępny jest pod adre­sem:
http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne-dla-nauki/

AKTY PRAWNE

Sta­tut Insty­tutu Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

Ogło­sze­nie z dnia: 01.02.2019r. ITE poszu­kuje Pra­cow­nika na sta­no­wi­sko Adiunkta.
Treść ogło­sze­nia

Ogło­sze­nie z dnia: 18.01.2019r. ITE poszu­kuje Pra­cow­nika na sta­no­wi­sko Inży­nier / spe­cja­li­sta inżynieryjno-techniczny.
Treść ogło­sze­nia

Ogło­sze­nie z dnia: 18.09.2018r. ITE poszu­kuje Pra­cow­nika na sta­no­wi­sko fizyk, inży­nier elek­tro­nik.
Treść ogło­sze­nia

Ogło­sze­nie z dnia: 8.05.2018r. ITE poszu­kuje Pracownika/Doktoranta do reali­za­cji zadań w pro­jek­cie finan­so­wa­nym przez Naro­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w pro­gra­mie TECHMATSTRATEG.
Treść ogło­sze­nia

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej dane oso­bowe prze­twa­rzane są w opar­ciu o prze­pisy Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) oraz prze­pisy kra­jowe.
W spra­wach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych należy kon­tak­to­wać się z Inspek­to­rem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@ite.waw.pl
Załącz­niki:
1. Infor­ma­cja o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych w Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej.
2. Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r.
3. Ustawa o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 10 maja 2018 r.
4. Klau­zula infor­ma­cyjna dla osoby ubie­ga­ją­cej się o zatrud­nie­nie w Insty­tu­cie Tech­no­lo­gii Elek­tro­no­wej oraz zgoda na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych