ISO

ITE speł­nia wyma­ga­nia normy PN-EN ISO 9001:2015–10 w zakre­sie:
— Pro­wa­dze­nie badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych w dzie­dzi­nie elek­tro­niki,
— pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji, opra­co­wy­wa­nie mikro i nano­tech­no­lo­gii elek­tro­nicz­nych i foto­nicz­nych,
— wytwa­rza­nie przy­rzą­dów pół­prze­wod­ni­ko­wych, takich jak: mikro­sys­temy, spe­cja­li­zo­wane układy sca­lone, lasery, foto­de­tek­tory, detek­tory pro­mie­nio­wa­nia, czuj­niki oraz mikro­układy hybry­dowe,
— bada­nie i roz­wój metod cha­rak­te­ry­za­cji i pomia­rów mate­ria­łów, struk­tur i przy­rzą­dów pół­prze­wod­ni­ko­wych.

na rzecz reali­za­cji poli­tyki gospo­dar­czej, nauko­wej i inno­wa­cyj­nej pań­stwa w tym obron­no­ści i cyber­bez­pie­czeń­stwa.

ITE Oddział PREDOM speł­nia wyma­ga­nia norm: PN-EN ISO 9001:2009 ; PN-N — 18001:2004; PN-EN-ISO-14001:2005 w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, pro­duk­cji doświad­czal­nej i dys­try­bu­cji złącz elek­trycz­nych.