O nas

SONY DSCZakład Foto­niki pro­wa­dzi bada­nia nad nowymi pół­prze­wod­ni­ko­wymi źró­dłami świa­tła i detek­to­rami do zasto­so­wań w nowo­cze­snych dzia­łach gospo­darki: prze­my­śle, ochro­nie śro­do­wi­ska, medy­cy­nie i tech­nice woj­sko­wej. W szcze­gól­no­ści kon­cen­tru­jemy się na przy­rzą­dach opto­elek­tro­nicz­nych pra­cu­ją­cych w obsza­rze bli­skiej i śred­niej pod­czer­wieni.

Pod­sta­wowe obszary naszej dzia­łal­no­ści nauko­wej obej­mują:

  • uni­po­larne lasery kaska­dowe ze związ­ków AIII– BV
  • lasery dys­kowe dużej mocy; lasery pom­po­wane optycz­nie z zewnętrzną wnęką rezo­nan­sową
  • foto­de­tek­tory oparte na super­sie­ciach II rodzaju na bazie związ­ków z anty­mo­nem

Sto­su­jemy naj­bar­dziej zaawan­so­wane tech­niki cha­rak­te­ry­za­cji mate­ria­ło­wej oraz metody pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i testo­wa­nia opra­co­wy­wa­nych przy­rzą­dów. Dys­po­nu­jemy dwoma reak­to­rami do osa­dza­nia nano­struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych oraz pełną linią tech­no­lo­giczną do mon­tażu lase­rów i detek­to­rów. Sze­roka baza apa­ra­tu­rowa pozwala kon­tro­lo­wać i opty­ma­li­zo­wać każdy z eta­pów pro­cesu wytwa­rza­nia. Dzięki takiemu kom­plek­so­wemu podej­ściu, przy­rządy opra­co­wy­wane w naszym zakła­dzie cha­rak­te­ry­zują się wysoką wydaj­no­ścią i nie­za­wod­no­ścią.


Skip to content