O nas

Histo­ria Zakładu Pro­jek­to­wa­nia Ukła­dów Sca­lo­nych i Sys­te­mów sięga począt­ków lat 70. XX wieku, kiedy to Zakład peł­nił rolę cen­trum pro­jek­to­wego pol­skiej fabryki pół­prze­wod­ni­ków TEWA. Wtedy to w Zakła­dzie zapro­jek­to­wane zostały liczne ana­lo­gowe układy sca­lone prze­zna­czone do sprzętu powszech­nego użytku, a także układy cyfrowe do zasto­so­wań pro­fe­sjo­nal­nych. Układy te pro­du­ko­wane były w fabryce TEWA. Po trans­for­ma­cji ustro­jo­wej, dzięki człon­ko­stwu w pro­gra­mie Euro­prac­tice, a wcze­śniej Euro­chip, Zakład uzy­skał dostęp na pod­sta­wie licen­cji edu­ka­cyj­nej do opro­gra­mo­wa­nia kom­pu­te­ro­wego wspie­ra­ją­cego pro­jek­to­wa­nie ukła­dów sca­lo­nych przy uży­ciu aktu­al­nie sto­so­wa­nych na świe­cie tech­nik i meto­do­lo­gii. Ponadto, zapro­jek­to­wane układu mogły być pro­to­ty­po­wane za pośred­nic­twem ser­wi­sów MPW (ang. Multi Pro­ject Wafer) wio­dą­cych firm pół­prze­wod­ni­ko­wych, takich jak AMS, IHP, UMC, TSMC. Owo­cem uczest­nic­twa w pro­gra­mie Euro­prac­tice stało się wiele zakoń­czo­nych suk­ce­sem pro­jek­tów zaawan­so­wa­nych ukła­dów sca­lo­nych, opra­co­wa­nych, wytwo­rzo­nych i zwe­ry­fi­ko­wa­nych pomia­rami.
Od lat Zakład Pro­jek­to­wa­nia Ukła­dów Sca­lo­nych i Sys­te­mów bie­rze udział w licz­nych pro­jek­tach badaw­czych finan­so­wa­nych z fun­du­szy kra­jo­wych (KBN, NCBiR, NCN), a także mię­dzy­na­ro­do­wych (FP5, FP6, FP7, H2020). Ponadto Zakład jest otwarty na sze­roko pojętą współ­pracę z prze­my­słem, zarówno w kraju, jak i za gra­nicą.
Do głów­nych kie­run­ków prac Zakładu należą:
— Pro­jek­to­wa­nie spe­cja­li­zo­wa­nych ukła­dów sca­lo­nych ASIC — ana­lo­go­wych, cyfro­wych i mie­sza­nych. Seria pro­to­ty­powa układu może zostać wytwo­rzona przy wyko­rzy­sta­niu atrak­cyj­nej cenowo moż­li­wo­ści łącze­nia wielu pro­jek­tów klienc­kich w ser­wi­sie MPW. Dzięki pro­gra­mowi Euro­prac­tice, ist­nieje moż­li­wość reali­za­cji pro­jektu w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych wio­dą­cych fabryk pół­prze­wod­ni­ko­wych. Pro­jekt może być prze­zna­czony do celów edu­ka­cyj­nych, ist­nieje także moż­li­wość jego komer­cja­li­za­cji w ramach spe­cjal­nej umowy. Zakład jest w sta­nie rów­nież opra­co­wać śro­do­wi­sko pomia­rowe oraz prze­pro­wa­dzić pomiary zapro­jek­to­wa­nego układu ASIC.
— Pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów elek­tro­nicz­nych (kom­plet­nych urzą­dzeń) w opar­ciu o mikro­kon­tro­lery, logikę pro­gra­mo­walną, a także inne kom­po­nenty dostępne ryn­kowo. Prace obej­mują pro­jekt elek­tryczny sys­temu, a także opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia wbu­do­wa­nego oraz obwo­dów dru­ko­wa­nych.
— Imple­men­ta­cja algo­ryt­mów obli­cze­nio­wych i ste­ru­ją­cych w logice pro­gra­mo­wal­nej (FPGA).
— Budowa zauto­ma­ty­zo­wa­nych sys­te­mów pomia­ro­wych pra­cu­ją­cych pod kon­trolą NI LabVIEW™.


Skip to content